Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2013

skarpetkiwpandy
Wróć. Gdzie jesteś? Wróć. Potrzebuje Cię. Pamiętasz? 'Za nic w świecie nie chciałbym Cie skrzywdzić'. Wróć. Nie odchodź, proszę Cię. Wróć, złap mnie za rękę i powiedz 'księżniczko'. Potrzebuje Cię. Siedzenia na bunkrach z Tobą, oglądania filmów, Twojego śpiewania, długich rozmów, spacerów, Tworgo 'branoc skarbie'. Mówiłeś, 'tu mi jest dobrze', więc wróć, przejrzyj sie w lusterku, zarzuć rękę na moje ramiona, powtórz 'potrzebuje Cię przytulić' i przytul trzymając mnie za talie. Powiedziałeś, 'kocham Cie na tyle, żeby wszystko Tobie wybaczyć', wróć i powtórz 'kocham Cie Agatko' Powiedziałeś, 'jesteś dla mnie something good today'. Ty byłeś dla mnie wszystkim. -wróć.

June 26 2012

skarpetkiwpandy
I za każdym razem kiedy patrzę na Ciebie nie mogę wyjaśnić co czuję w środku.
— znalezione
Reposted fromnaasty naasty viaSayid Sayid

June 13 2012

skarpetkiwpandy
1985 a63b
Reposted fromsilentshout silentshout viadaisies daisies

June 09 2012

skarpetkiwpandy
czasem po prostu kogoś potrzebujesz.
kogoś, kto rozśmieszy cię gdy będziesz smutna.
kogoś, kto powie ci 'jesteś piękna'.
kogoś, kto będzie z niecierpliwością na ciebie czekał.
kogoś, kto zadzwoni każdego wieczora.
kogoś, kto powie całkowicie szczerze 'kocham cię'.
— czasem po prostu kogoś potrzebujesz
skarpetkiwpandy
skarpetkiwpandy
Nawet nie wiesz jak często przez Ciebie płaczę.
— 87653456
Reposted fromterazalbonigdy terazalbonigdy

June 08 2012

skarpetkiwpandy
Reposted fromtwice twice viapumpkinsoup pumpkinsoup
skarpetkiwpandy
skarpetkiwpandy
skarpetkiwpandy
7335 aca8
Reposted fromintrigante intrigante viapumpkinsoup pumpkinsoup

June 07 2012

skarpetkiwpandy
skarpetkiwpandy
0777 f8e0 500
Reposted fromsaphirka saphirka viaSayid Sayid
skarpetkiwpandy
1496 d4c0
Reposted fromRedPenny RedPenny viaSayid Sayid
skarpetkiwpandy
życzę Ci wyrzutów sumienia z powodu mojej osoby .
Reposted fromcenturylove centurylove viaSayid Sayid
skarpetkiwpandy
4210 8371
Reposted fromsmacznie smacznie viaSayid Sayid
skarpetkiwpandy
skarpetkiwpandy
5109 129a
Reposted fromhajskul hajskul viaSayid Sayid
skarpetkiwpandy
nocne telefony.
— bezcenne.
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viaSayid Sayid
2337 80c3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaSayid Sayid
skarpetkiwpandy
6965 96bf
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl